Програми пословања

2024.

План пословања за 2024 год. (преузми)

Завршни рачун за 2022 год.(преузми)

2023.

Програм пословања за 2023 год. (преузми)

2022.

ПЛАН ЗА 2022 год.

План 2022 – текстуални   (преузми)

План субвенција 2022 год.  (преузми)

Финансијски план 2022  (преузми)

План 2022 – важеће табеле  (преузми)

План инвестиционих улагања 2022

2021.

ПЛАН ЗА 2021 год.

План 2021 – текстуални   (преузми)

План субвенција 2021 год.  (преузми)

Финансијски план 2021 – 3  (преузми)

План 2021 – важеће табеле  (преузми)

План инвестиционих улагања 2021  (преузми)

ИЗВЕШТАЈИ  за 2021 год.

Извештаји  I – III  2021 год.   (преузми)

Извештаји  I – VI  2021 год.    (преузми)

Извештаји  I – IX  2021 год.    (преузми)

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА

Измене програма 2021 – текстуални   (преузми)

Измене плана 2021 – табеле прилог 13   (преузми)

Финансијски план 2021 – 3   (преузми)

План 2021 – важеће табеле   (преузми)

Инвестициона улагања – план   (преузми)

ИЗМЕНЕ ПЛАНА У НОВЕМБРУ

Измене програма 2021 – текстуални   (преузми)

Измене плана 2021 – табеле прилог 13   (преузми)

Финансијски план 2021 – 3   (преузми)

План 2021 – важеће табеле   (преузми)

Измене плана субвенција 2021   (преузми)

Инвестициона улагања 2021 – план   (преузми)

ИЗМЕНА ПЛАНА У ДЕЦЕМБРУ

Измене програма 2021 – текстуални   (преузми)

Измене плана 2021 – табеле прилог 13   (преузми)

Финансијски план 2021 – 3   (преузми)

План 2021 – важеће табеле   (преузми)

Измене плана субвенција 2021   (преузми)

Инвестициона улагања 2021 – план   (преузми)

2020

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ  (преузми)

2019

ПРОЦЕДУРА – УПУТСТВО УПРАВНИЦИМА ЗГРАДА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈУ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА КОЈЕ СУ У ВЛАСНИШТУ  СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОДНОСНО ВЛАСНИКА СТАНА   (преузми)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ – (преузми)

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ – (преузми)

2018

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ   (преузми стр.1 и стр.2)

 

ПЛАН НАБАВКИ ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР ЗА 2018. ГОДИНУ (преузми)

ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА ПЛАНА НАБАВКИ ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР ЗА 2018. ГОДИНУ (преузми)

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ (преузми)

 

СТАТУТ ЈКП ТОПЛАНА БОР (преузми)

ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА (преузми)

ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ  (преузми)  

ПРАВИЛНИК  О  РАДУ  ДИСТРИБУТИВНОГ  СИСТЕМА  (преузми)                                                            

ТАРИФНИ СИСТЕМ ЗА ОБРАЧУН ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ТАРИФНЕ КУПЦЕ (преузми)

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР (преузми)

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР (Преузми)

2017

– Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Топлана“ Бор за 2017 год.   >>> преузми

– Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа “Топлана“ Бор за 2017 год. >>> преузми

– Одлука о доношењу Плана субвенција Јавног комуналног предузећа “Топлана“ Бор за 2017 год.          >>> преузми

– Одлука о доношењу Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Топлана“ Бор за 2017 год.    >>> преузми

ПРОГРАМ  КОРИШЋЕЊА  СУБВЕНЦИЈА  ЈКП “Топлана“ Бор за 2017 год. >>> преузми

ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА  ЈКП “Топлана“ Бор за 2017 год.    (155 МБ)

>   I део,   II део,   III део,   IV део,   V део

2016

2015

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УЗБУЊИВАЊУ (преузми)

2014

2013

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ (преузми)

ОДЛУКА О РЕГУЛИСАЊУ СТАРОГ ДУГА НА РАТЕ (преузми)

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РЕГУЛИСАЊУ СТАРОГ ДУГА НА РАТЕ (преузми)

2012

Извештај о раду

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈКП “ТОПЛАНА“ БОР за I – XII 2012 године.

преузми  >>>   Извeштај о раду ЈКП “Топлана“ Бор за I-XII 2012 god.

Закључак о усвајању Извештаја о раду ЈКП “Топлана“ Бор за период  I-XII 2012 године.

преузми  >>>   Закључак о усвајању Извештаја о раду ЈКП “Топлана“ Бор

1.  ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

1.1.   Извештај о ревизији финансијских извештаја

и правилности пословања ЈКП “Топлана“ Бор за 2012 год.

преузми  >>>   Извештај ревизија Бор 2012

2.  ИЗВЕШТАЈ  НЕЗАВИСНОГ  РЕВИЗОРА

2.1.    Извештај Независног ревизора

преузми  >>>  Извештај Независног ревизора

2.2.     Извештај Независног ревизора управи ЈКП “Топлана“ Бор

преузи  >>>  Изв.Нез.Ревизора – Основ за изражавање мишљења са резервом

2.3.    Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2012 год.

и мишљења и извештаја Независног ревизора за 2012 год.

преузми  >>> Одлука о усвајању фин. изв. и мишљења и изв. Нез. ревизора