Тендери

У складу са новим законом о јавним набавкама приказ документа о набавкама се више не приказује као велике и мале набавке, због тога се документа будућих набавки могу видети на сајту топлане у делу ДОКУМЕНТА ЈКП“ТОПЛАНА“ БОР  – ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ВЕЛИКЕ НАБАВКЕ                                         МАЛЕ НАБАВКЕ

ДОБРА                                                                                       ДОБРА

 

 УСЛУГЕ                                                                                     УСЛУГЕ

 

РАДОВИ                                                                                    РАДОВИ

На основу члана 57. став 1. и члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник бр.124/12) Огласи о јавној набавци објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца .Наручилац је дужан да истовремено са објављивањем позива за подношење понуда, објави конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Све набавке су постављене и на сајту Управе за јавне набавке