Процедура – упутство за интервенцију на инсталацијама грејања

Упутство се односи на део инсталације грејања која је у власништву стамбене заједнице или власника стамбене јединице и нису у надлежности одржавања ЈКП“Топлана“Бор.

 

У заједничком власништву станара зграде – стамбене заједнице, налази се део секундарне инсталације од прикључног места зграде (прикључне шахте са запорним вентилима) до уласка у објекат, разводна хоризонтална и вертикална мрежа у самом објекту (рачунајући и разводну мрежу у становима) као и део мреже за допуну система водом, одзрачивање и одржавање статичког притиска (експанзиони, преливни, сигнални, одваздушни вод и отворена експанзиона посуда) са свом припадајућом арматуром (вентили, одваздушни лонци, испустни вентили итд.)

 

У власнишву власника стана – стамбене јединице налази се део унутрашње инсталације од прикључног места грејног тела на вертикалне водове (вертикале) до грејних тела и сама грејна тела, (радијатори) са припадајућом арматуром (радијаторски вентили, радијатор навијци, испустне и одзрачне славине итд)     („Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом“ Бр.023-52/2013-И, од 23.септембра 2013.год. Допуне бр.023-84/2018-И у Бору,15.новембра 2018.год.)

 

У случају квара на заједничким инсталацијама грејања Управник стамбене заједнице је дужан да квар пријави надлежној служби ЈКП “Топлана“ Бор и поднесе захтев за утврђивање квара на инсталацијама грејања. Захтев се подноси у писаној форми, попуњавањем одговарајућег обрасца у просторијама РЈ “Топлификација“ Бор.

 

На основу поднетог захтева стручна служба Топлификације изаћи ће на лицу места како би утврдила обим и врсту квара и у писаној форми поднела извештај о начину његовог отклањања, са спецификацијом потребног материјала за санацију. Са овим извештајем Управник стамбене заједнице обраћа се Јавном Предузећу за стамбене услуге “Бор“ са којим има склопљен уговор о одржавању зграде и затражи отварање радног налога за набавку потребног материјала и извођење радова. Извођача радова бира Управник стамбене заједнице са листе извођача, са којима ЈСП има склопљен уговор за обављање ове делатности.

 

Напомињемо да ЈКП “Топлана“ Бор није у обавези одржавања инсталација у заједничком власништву, као ни инсталације у власништву власника стана и ове послове прихвата искључиво ван грејне сезоне када обим текучих послова дозвољава. Из тих разлога обавеза је надлежне службе ЈСП и Управника стамбене заједнице да пре отварања радног налога за извођење радова према ЈКП “Топлана“ Бор, провери да ли је Топлана у могућности да прихвати понуђени посао.

 

Уколико то обим послова не дозвољава, радни налог према ЈКП “Топлана“ Бор се отвара, само за пражњење и поновну допуну система.

 

Ову услугу ЈКП“Топлана“Бор наплаћује према важећем ценовнику услуга.

 

Управник стамбене заједнице је дужан да у договору са извођачем радова обавести надлежну службу РЈ “Топлификација“ Бор о времену пражњења, односно поновној допуни, по окончању санационих  радова. Уједно, мора на огласној табли, у писаној форми да обавести станаре о термину извођења радова, називу извођача као и периоду прекида испоруке топлотне енергије како би се избегло непотребно позивање Диспечерске службе РЈ “Топлификација“ Бор од стране корисника. У случају прихватања понуђених радова, ЈКП “Топлана“ Бор ову обавезу преузима на себе.

 

Уколико је обим радова на инсталацијама грејања такав да захтева пражњење више стамбених објеката из разноразних разлога (зграда повезана на заједнички вод, запорни вентили на улазима зграда нису исправни итд), Управник стамбене заједнице је дужан да прибави писмене сагласности Управника стамбених заједница и тих објеката и уз радни налог за пражњење и допуну система, исте достави стручној служби РЈ “Топлификација“ Бор.

 

Обрасци за сагласност, као и списак  стамбених објеката које је неопходно искључити са система даљинског грејања добијају се од стручне службе РЈ “Топлификација“ Бор. Ово такође подразумева да Управници и тих стамбених објеката на огласној табли, обавесте станаре своје стамбене јединице о периоду прекида испоруке топлотне енергије  у претходно описаној форми.

 

У случају квара на унутршњим инсталацијама грејања које су власништво власника стамбене јединице (стана), Управник стамбене заједнице може (из солидарних разлога), али није у обавези да прихвати извођење радова по предходно утврђеној процедури.

 

Власник стана је у обавези да сам прибави неопходне сагласности за извођење радова и обезбеди извођача радова али је дужан да о времену извођења радова као и прекиду испоруке топлотне енергије обавести Управника стамбене заједнице своје зграде, односно све Управнике стамбених заједница (уколико је због интервенције у стану, потребно са система даљинског грејана искључити више стамбених зграда ) и од њих затражи писмену сагласност за пражњење мреже (прекид грејања) које по предходно утврђеној процедури може преузети у РЈ “Топлификација“ Бор.

 

Управник (Управници) стамбене заједнице дужан је да на огласној табли обавести станаре своје зграде о термину и разлозима прекида испоруке топлотне енергије у предходно објашњеној форми. У случају да радове на унутрашњим инсталацијама изводи ЈКП “Топлана“ Бор,ову обавезу преузеће на себе.

 

         Одступање од ове процедуре извођења радова на инсталацијама које нису у власништву ЈКП “Топлана“ Бор, ради се једино у случају хаваријских  кварова, где је неопходна хитна интервенција (пробој на вентилима, пуцање грејних тела, пуцање инсталације итд) како се не би угрозили станари зграде где је настао квар.

                                                                            

                                                                                                                             РУКОВОДИЛАЦ

                                                                                                              РЈ “ТОЛПЛИФИКАЦИЈА“ БОР

                                                                                                                 ——————————————

                                                                                                          Небојша Петковић дипл.инг.маш.

 

ПРИМИО:  ___________________________

 

ДАТУМ:     ___________________________  

                               

Преузми документ:      Упутство-процедура-за-управнике-зграда.pdf                                                

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *