Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl
Остале информације
РЕМОНТНЕ АКТИВНОСТИ У 2018 год.

Улагањем значајних финансијских средстава, ремонтне активности после више година, треба да обезбеде техничку и експлоатациону поузданост опреме и агрегата у погону за производњу и размену топлотне енергије.

 

Претходних година због малих улагања у ремонтне активности у грејне сезоне се улазило са недовољно поузданом опремом и недовољном количином резервних делова на појединим производним позицијама као што су:

 

 • Механичке пузајуће решетке са погоном и припадајућим редукторима 4Г4 и П-315
 • Измењивачи топлоте
 • Димни вентилатори (радна кола и кућишта)
 • Уређаји за транспорт угља, шљаке и пепела (транспортне траке, одшљакивачи и пужни транспортери)
 • Уређаји за пнеуматско ложење прашине (ПЛП)
 • Загрејачи ваздуха
 • Загрејач воде у растезном суду и друго

 

Покренутне ремонтне активности треба да отклоне све уочене недостатке у производњи и тиме значајно повећају техничку поузданост опреме која треба да обезбеди потребне технолошке параметре у грејној сезони.

Укупна вредност планираних ремонтних активности у погону ове године је око 90.000.000 динара

 

Најзначајније ремонтне активности које су у току су:

 

 1. Израда и монтажа нових и демонтажа старих димоводних канала вреловодних котлова бр. 1 и 2, са термоизолацијом без компензатора (користе се стари).

Укупна површина димоводних канала на којој треба заменити термоизолацију је 450 m2, и то постављањем стаклене вуне дебљине 100 mm и облагањем Al лимом дебљине 0,6-0,8 mm.

Користи се постојећа носећа конструкција димоводних канала, на којима треба урадити нову AKZ заштиту.

Границе посла су од вентилатора димних гасова до убода у димњак.

 

 1. Израда и монтажа нових уз претходну демонтажу старих радних кола димних вентилатора. Потребно је израдити и заменити 1+1 радна кола у различитим изведбама (позитивна и негативна).

 

 1. Израда и монтажа нових и демонтажа старих кућишта мокрих одшљакивача, комада 2L + 2D.

 

 1. Израда и монтажа нових и демонтажа старих спољних оребрених загрејача примарног ваздуха, са припадајућим прикључцима – комада 8.

AKZ загрејача примарног ваздуха – отпорна боја на 2000 C

 

 1. Израда и монтажа нових уз демонтажу старих кућишта завојних транспортера испод мултициклона (краћи 2 коm. L=4400 mm) и коси (дужи 2 ком. L=8850 mm).

Обим посла подразумева и снимање постојећих и израду сопствене документације за израду обе врсте кућишта завојних транспортера (ком. 2К+2D).

 1. Санација (замена) оштећених лимова на статорским деловима кућишта димних вентилатора (нарочито на савијеном делу) и на усисним звонима.

Радове изводити на лицу места, уз претходно скидање изолације (где постоји), мерење дебљине кућишта UT методом.

По завршетку санације потребно је урадити нову термоизолацију на оба кућишта вентилатора и статорских прстенова, стакленом вуном 100 mm и Al лимом дебљине 0,6-0,8 mm на укупној површини од 70 m2 – ком. 2.

 

 1. Израда и монтажа нових уз демонтажу старих делова система PLP-a (комора за сушење са лежишним левцима – комада 4+4), уз санацију оштећених обода кућишта вентилатора (ком. 4).

 

 1. Израда, демонтажа старог и монтажа новог цевовода Ø 139,7 mm х 4 mm (DN 125, PN10) за систем PLP-a, на укупној дужини од 45 m.

 

 1. Израда нових и замена старих цевних регистара измењивача топлоте од 58 MW (ком. 1) и 27 MW (ком. 1) .
 • ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ ОД 58 МW и 27 МW

 

 1. Пројектована топлотна снага 58 МW и 27 МW
 2. Називни притисак – NP 25
 3. Пројектоване температуре – примара 190/130°

– секундара 140/80°

 1. Реалне температуре – примара 190/130°

– секундара 130/80°

 

 

 1. Израда и монтажа новог и замена (демонтажа) старог загрејача воде у растезним судовима са неопходним прикључцима (компл. 1).

 

 1. Санација бетонског дела бункера за угаљ израдом и уградњом обложних лимова од S355 дебљине 8 mm.

Санацију урадити у бункерима за наугљавање решетке на оба котла, без бункера за PLP уређаје.

Потребна количина лимова за облагање је 200 m2.

Алат, опрему и скеле обезбеђује извођач.

 

 1. Израда и замена редуктора 4G4 (ком. 4) и израда и замена пужних венаца редуктора P315 (ком. 2)

 

 1. Демонтажа, санација и монтажа погонског дела ВК 2.

 

 1. Набавка, демонтажа старих и монтажа нових транспортних трака В500, тип EP500/3, N3/2N(Y) 500/9, на четири транспортера испод решетке и мокрих одшљакивача котлова, укупне дужине 200 m и једне збирне траке одшљакивача дужине 32 m (компл. 1).

 

 

Остале ремонтне активности су мањег обима и мањих финансијских улагања, као што су активности на ремонту електро опреме и ремонт и набавка лептирастих клапни, израда и замена крстасте спојнице на систем за транспорт угља, замена пужева завојних транспортера испод мултициклона, замена преградних лимова у зонама испод решетке, ремонт затезних станица леве и десне решетке котла 1 и активности на ремонту армаатуре.

 

Од прошле године после пет година оспособљен је агрегат за рад пумпе за одржавање притиска у случају испада електричне енергије.

 

Искуства из претходне грејне сезоне са радом без застоја и ажурности на детекцији цурења мреже условили су мању потрошњну воде за допуну, при чему су остварене значајне уштеде и смењени трошкови пословања.

 

Квалитетно урађене ремонтне активности треба да створе услове да квалитетни угљеви сагоревају у оптималним условима што за последицу треба да има боље искоришћење и уштеде на угљу.

 

Овако урађен ремонт смањиће и трошкове текућег одржавања, а и трошкови за ремонт наредних година биће значајно умањени.

 

Све ове активности треба да обезбеде квалитетну и стабилну производњу и испоруку топлотне енергије, значајне уштеде у процесу производње и за крајњи циљ, задовољне кориснике услуге грејања.

 

У прошлу грејну сезону ушло се након вишемесечне блокаде жиро-рачуна у летњим месецима и истеклог мандата в.д. директору што се поклопило са блокадом жиро-рачуна. Све то је онемогућило склапање потребних уговора за израду и набавку, тако да се каснило са ремонтним активностима. Стање опреме није било на потребном нивоу за почетак грејне сезоне. Највећи проблеми су били на десној решетки ВК-2 и са измењивачима топлоте чије стање није гарантовало експлоатациону поузданост. Поједине активности на отклањању ових недостатака продужиле су се и за време грејне сезоне. Из наведених разлога каснило се и са набавком енергената.

 

И поред свега у прошлој грејној сезони остварене су уштеде и смањени губици за око 60.000.000 динара.

 

Најзначајније уштеде остварене су сопственим снагама и ангажовањем запослених. Дисциплинованим вођењем процеса производње смањен је број пробоја на вреловодној мрежи, што је утицало на мањи број интервенција на пробојима. Самим тим смањени су трошкови санација пробоја (грађевински радови, машински радови и др.)

 

Због мањег броја пробоја смањена је и количина воде за допуну што је умањило трошкове за:

 • Индустријску воду за хемијску припрему воде(ХПВ)
 • Декарбонизовану (ДЕК) воду
 • Деминерализовану (ДЕМ) воду
 • Хидро Х, средство за кондиционирање воде
 • Таблетирану со
 • Угаљ за догревање воде

 

Све активности које су дале позитивне резултате у прошлој грејној сезони биће спроведене и у наредној грејној сезони.

 

Ове године активности за набавку угља спроведене су на време. Процедура уговарања угљева је завршена тако да је 20.08.2018. потписан уговор за набавку:

 1. 35.000 т мрког угља, сепарисани-прани, гранулација грах (5-20 )
 2. 5.000 т сушени лигхит, грах (5-20 )
 3. 500 т мрки сепарисани прани коцка (20-50)
 4. 500 т сушени лигхит, коцка (20-60 мм)

Уговорени угљеви за ову грејну сезону су јефтинији и бољег квалитета него прошлогодишњи. Уговором је дефинисана динамика испоруке угља. Почетак испоруке почиње даном потписивања уговора. Динамика је дефинисана на месечном нивоу, тако да до почетка грејне сезоне на резервама треба да да буде 12-14.000 т угља, а до нове године треба да буде испоручено око 30-32.000 т угља.

Квалитет угља и динамика испоруке угља гарантују стабилну производњу а самим тим и испоруку топлотне енергије.

 

Очекивања су да наредна грејна сезона, након квалитетно урађеног ремонта и квалитетног и на време набављеног угља, протекне и буде завршена врло успешно како на задовољства корисника услуга тако и на задовољству запослених у ЈКП Топлане.

 

У будућности морамо размишљати и у вођењу нових врсти енерганата које ће значајно смањити трошкове пословања.

 

 

 

ВД.ДИРЕКТОР ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР

Симић Милутин дипл.инж.техн.

Топлана Бор: УГАЉ НАБАВЉЕН. СВЕ СПРЕМНО ЗА НОВУ ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

Преузето:  ( 

Бор, С.М. – Један од првих услова да нова грејна сезона у Бору протекне у најбољем реду, јесте –  благовремена набавка квалитетног угља и тај посао је, на опште задовољство, успешно завршен. Поптисан је уговор за набавку 35.000 тона мрког угља, 5000 тона сушеног лигинита, 500 тона сепарисаног мрког  коцка и 500 тона сушеног лигнита коцка.

-Уговорени угљеви за ову грејну сезону јефтинији су и бољег квалитета него прошлогодишњи. Уговором је дефинисана динамика испоруке и прве количине су већ стигле на нашу депонију. До 15. октобра и почетка грејне сезона на лагеру биће 12 до 14.000 тона, а до Нове године 30 до 32.000 тона. Очекујемо да предстојећа грејна сезона, с благовременом набавком енергената и квалитетно урађеног ремонта постројења, буде успешно окончана на задовољство и грађана и запослених у Топлани. Већ од наредне године мораћемо да размишљамо о увођењу нових врста енергената како би знатније смањили целокупне трошкове – рекао је за Соларис медију, в. д. директор ЈКП Топлана, Милутин Симић.

Прошле грејне сезоне потрошено је око 50.000 тона угља.

 

На насловној фотографији: Милутин Симић, в.д. директора ЈКП Топлана

Извор: solarismedia

ТОПС гласило Пословног удружења „Топлане Србије“

Часопис Топс Пословног удружења „Топлане Србије“, бр.78 – овога пута на насловној страни
“ИЗОЛАЦИЈА У ЗГРАДАРСТВУ И МЕРЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ“

 

 

 

У овом броју могу се прочитати и следећи текстови :

 

“Што пре прећи на наплату топлотне енергије по утрошкуе“ – ИНТЕРВЈУ: Александар Антић, министар рударства и енергетике у Влади Србије

 

Топлотна изолација спољашњег зида

 

Примена енергетске ефикасности у зградарству

 

Шта потрошачи кажу – Прелазак на мерење по утрошку “ЗА“ и “ПРОТИВ“

 

Инвестиција која се исплати

 

Око 80.000 евра за изолацију зграде са 50 станова

 

Никад јефтинији кредити за изолацију

 

Београд добио приручник о енергетској ефикасности у стамбеним зградама и кућама

 

Петина станова у Војводини прикључена на даљинско грејање

 

Порука Грађевинско – индустријске коморе

 

Прозори и спољна врата – један од најутицајнијих елемената за топлотну изолацију објекта

 

Нема зиме са добром столаријом

 

Утврдити индивидуални утрошак енергије

 

 

 

Заинтересовани корисници примерак ТОПС-а могу добити у Топлификацији на шалтеру диспечерске службе и наплатним местима у ЈП за стамбене услуге и Водовода.

 

ЈКП Топлана Бор
Бор, 17.05.2018.

 

 

Топлана ће током лета корисницима пружати услуге на кућним инсталацијама грејања

Након завршетка грејне сезоне радници JKP “Топлана“ Бор ће поред редовних активности на извођењу планираног ремонта за наредну грејну сезону, од 1.06.2018год. до 31.08.2018 год. пружати услуге испирања радијатора, замене вентила на грејним телима као и интервенције на кућним инсталацијама грејања.

За детаљније информације обратити се стручној служби у просторијама РЈ “Топлификација“ Бор на адреси Ђорђе Андрејевић “Кун“ бр.12. или на телефон 030/426-398.

С поштовањем
ЈКП Топлана Бор

ТОПС гласило Пословног удружења „Топлане Србије“

Часопис Топс Пословног удружења „Топлане Србије“,  бр.76 – овога пута на насловној страни

“МЕРЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НЕМА АЛТЕРНАТИВУ“

У овом броју могу се прочитати и следећи текстови :

 

 “Топлане спремне за изазове отвореног тржишта енергије пише Дипл.инж.маш.Дејан Стојановић председник УО Пословног удружења “Топлана Србије“

 

Повећати одговорност локалних самоуправа Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе

 

АНКЕТА:  Шта Сомборци кажу о мерењу топлотне енергије?

 

Контролом потрошње до нижих рачуна – У Лозници сви на добитку по преласку на мерење топлотне енергије

 

Коришћење биомасе услугу даљинског грејања чини одрживом и јефтиномИнтервју: Ђорђе Вуковић, саветник директора за обновљиве изворе енергије у Канцеларији за управљање јавним улагањима Владе Србије

 

Најправедније је да плаћаш колико си потрошио – Интервју: Далибор Јокнић, Удружење за комуналне делатности Привредне коморе Србије

 

Чачак : Зграде расипају енергију (већина зграда за санацију)

 

Београд: Проблем енергетске ефикасности код трећине зграда (Енергетски пасош)

 

Српски термоизолациони материјали по европским стандардима – Горан Родић, потпредседник Грађевинске коморе Србије

 

Бор је на почетку увођења мерења топлотне енергије

Корисници заслужују одговоре на сва питања (искуства корисника)

 

Ужице : Мање би плаћали мерењем енергије, а не пристају

 

Нови Сад: Сви новоизграђени објекти на мерењу топлотне енергије

 

Зајечар: Прелазак на мерење наредне грејне сезоне

 

Кикинда: Искључења са система

 

Стара Пазова:  Обезбеђени услови за наплату по утрошку

 

Рума:  Недостаје политичка подршка

 

Темерин: Ускоро сви на мерењу

 

Јагодина:  Незадовољство изазавано “двојним“ рачунима

 

 

 

 

Најважнији делови топлотног омотача зграде

Предности и мане наплате по м² и кwh

Савети за штедњу

 

 

Заинтересовани корисници примерак ТОПС-а могу добити у Топлификацији на шалтеру диспечерске службе и наплатним местима у ЈП за стамбене услуге и Водовода.

 

ЈКП Топлана Бор

Бор, 28.12.2017.

 

); ?> product-key-for-Windows-8-Professional Windows-8.1-Enterprise-key-original buy-genuine-Windows-8.1-Standard-key Office-Professional-Plus-2013-license-key Windows-8-Professional-serial-key Office-Professional-Plus-2013-64-bit-cd-key key-Windows-Server-2008 windows-7-ultimate-key-serial Office-2010-key-oem Office-Professional-Plus-2013-key-cheap activation-of-windows-server-2012 windows-server-2012-r2-installation changing-the-product-key-in-server-2012 change-product-key-in-windows windows-server-2012