Одговор на питање 28.05.2013.

ПИТАЊЕ упућено наручиоцу ЈКП „Топлана“ Бор у вези јавне набавке бр. ЈНВВ 4/2013

Да ли се докази о испуњености услова из конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈНВВ 4/2013 могу доставити и у неовереним копијама?

 ОДГОВОР:

 Докази о испуњености услова за учествовање у поступку јавне набавке бр. ЈНВВ 4/2013 могу се доставити и у неовереним копијама сем образаца из конкурсне документације који се достављају у оригиналу.

 Уколико се докази доставе у неовереним копијама понуђач који буде изабран за доделу уговора, мора наручиоцу донети доказе наведене у конкурсној документацији у оригиналу или овереним копијама на увид.